สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
เป็นส่วนราชการระดับภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
 

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ใช้การตลาดนำการบริการ เป็นนักประสานสิบทิศ  บุคลากรเปี่ยมประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ

      1. เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสงขลา ที่สามารถตอบสนองนโยบายของชาติ รัฐบาลและจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

      2. พัฒนาระบบงาน แผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยนำหลักการตลาดมาปรับประยุกต์ใช้ พร้อมแสวงหาพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

      3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามภารกิจ  และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและผู้รับบริการ

 

ภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

     1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารประจำจังหวัด ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในแต่ละ กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับรู้อย่างเท่าเทียมกัน

     2. จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผน งานประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด

     3. ประสาน ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้อง หรือ ได้รับมอบหมาย

     4. ประสานและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัด

     5. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและความสมานฉันท์ในสังคม

 

สำนักงานฯ มีภารกิจงานประจำตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่

      *ผลิตและเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์ภารกิจผู้บริหารจังหวัดสงขลา และกิจกรรมสำคัญ ๆ ของจังหวัดสงขลา   จำนวน  170   ข่าว

     *ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา จำนวน 650 ข่าว

     *ดำเนินการประสานงานสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมทำข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา จำนวน 310 ครั้ง

     *สนับสนุนข่าวโทรทัศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ   แก่สื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อพิจารณาเผยแพร่  ดังนี้

     - สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์  และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น จำนวน  40 ฉบับ 

     - สถานีวิทยุคลื่นหลักในจังหวัดสงขลา จำนวน 12 สถานี 

     - สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดสงขลา  จำนวน  91 ราย  

     - เว็บไซด์สำคัญ ๆ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น จำนวน  80 เว็บไซด์ 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

   เป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของรัฐเพื่อตอบสนอง นโยบายของรัฐบาลในอันที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนสู่รัฐบาล

   การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ในท่ามกลางสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท ทั้งในด้านการบริหารและบริการควบคู่กันไปให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารงาน แบบบูรณาการในจังหวัด   สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ประชาชนได้รับบริการ ที่เป็นรูปธรรม   และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

ประวัติโดยสังเขป

    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้น    ตามพระราชฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2518 เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค  ตั้งที่ทำการอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์/โทรสาร 0-7432-1105    มีตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นผู้บริหาร ปัจจุบัน คือ นายดำรง เศวตพรหม  ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย  ข้าราชการ 5 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน สำนักงานฯ มีพื้นที่ ใช้สอย จำนวน 120 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่เป็น 3 ห้อง และส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ห้องประชาสัมพันธ์จังหวัด ห้องปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์  ส่วนประชุม ส่วนรับแขก ส่วนธุรการ ส่วนคอมพิวเตอร์ ส่วนให้บริการข้อมูลข่าวสาร

 

วิสัยทัศน์

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์  ข่าวสารของรัฐที่เป็นประโยชน์และการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของชุมชน  และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ