1.1

จังหวัสงขลา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา เตียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองไมซ์ซิตี้

            วันนี้ (24 ม.ค. 62 ) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธารในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา เตียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา , อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ สาขา MICE มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน ) หรือ สสปน. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน ) หรือ สสปน. ได้จัดทำโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้ และเห็นว่าจังหวัดสงขลามีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ได้ จังหวัดสงขลาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ พาณิชย์จังหวัดสงขลา , อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา , ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา , วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สมาคมโรงแรมหาดใหญ่ – สงขลา เป็นต้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม

            ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ซิตี้ (MICE) เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ (Convention) และธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) โดยธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พักแรม ร้านอาหาร การจัดจำหน่ายอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ฯลฯ อุตสาหกรรมไมซ์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา

            ทั้งนี้เป้าหมายของจังหวัดสงขลาที่จะพัฒนาเมื่องสู่เข้าความเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ คือการสร้างรายได้ให้กับประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ กระตุ้นให้เกิดการลงทุน กระจายรายได้สู่พื้นที่ และสร้างความเจริญจากอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อมุ่งประโยชน์สวนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ข่าว

ประชา โชคผ่อง /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

24 ม.ค. 61