1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบเกียรติบัตรยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและยกย่องพ่อตัวอย่างเป็นต้นแบบของครอบครัว


          วันนี้ (24 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและยกย่องพ่อตัวอย่างเป็นต้นแบบของครอบครัว
           นายบัณลือเดช ทองนุ้ย รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติได้กำหนดจัดงาน  วันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นปีที่ 40 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี โดยจังหวัดสงขลาได้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สมาคมฯ กำหนด จังหวัดละ 2 คน
            สำหรับจังหวัดสงขลา ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างของจังหวัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาและได้มีมติพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์กำหนดสมควรได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย นายถาวร เรืองวรุณวัฒนา อายุ 72 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อำเภอสะเดาและนายสุวิทย์ ผ่องผิว อายุ 55 ปี อาชีพเกษตรกรรม (ผู้ใหญ่บ้าน) อำเภอบางกล่ำ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2562 และได้ขึ้นไปรับเกียรติบัตรจากผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
และบุคคลที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นพ่อตัวอย่าง ในระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ได้แก่ พันตำรวจเอก สมศักดิ์ พาศิริ อายุ 76 ปี จากอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์ –วิทยา-ฟารีด้า/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ธ.ค. 62