1.1

จังหวัดสงขลาจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระผู้พระราชทานนามโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

          วันนี้ ( 17 ธ.ค. 62 ) ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยมีดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครู สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาเปี่ยม ประสูติเมื่อวันที่ 10 กันยายนพุทธศักราช 2405 สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระนามว่า "สว่างวัฒนา" ต่อมาได้เข้ารับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ในฐานะพระภรรยาเจ้าได้รับการสถาปนาพระอิสริยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ในปี พ.ศ. 2423 ทรงมีบทบาทภาระหน้าที่ช่วยเหลือประเทศและประชาราษฏร์ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ผ่านเวลายาวนานถึง 6 ราชการคตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 9

          สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นสมเด็จย่าของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์คือพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสวรรคตเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมพุทธศักราช 2498 มีพระชนชีพยาวนาน 93 พรรษา 3 เดือน 7 วัน สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและราษฎรโดยมิได้ทรงประสงค์สิ่งใดตอบแทนพระองค์เพื่อการสาธารณสุขทร งสนับสนุนให้พระราชโอรสคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ศึกษาด้านการสาธารณสุขและด้านการแพทย์เพื่อพัฒนาการสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทยจึงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยทรงเป็นผู้ก่อตั้งสภากาชาดไทยการสังคมสงเคราะห์, การศึกษาทรงเยี่ยมเยียนและสงเคราะห์อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะกับผู้ด้อยโอกาสในฐานะเทียบเท่า

          พระองค์ได้ทรงงานอันเป็นคุณูปการแก่สังคมไทยหลายประการ ซึ่งเป็นคุณค่าและเป็นแบบอย่างจึงได้รับการยกย่อง ประกาศเชิดชูเกียรติคุณจาก ยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสาธารณสุข, วัฒนธรรมนับเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยลำดับที่ 21 โดยได้มีประกาศร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 150 ปี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพ

          เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเยี่ยมจังหวัดสงขลาได้เสด็จเปิดโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสงขลาทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า "วรนารีเฉลิม" และพระราชทานเงินบำรุงโรงเรียนพระราชทาน ตรากรอบพักตร์เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน และทรงปลูกต้นพิกุลไว้ เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนพร้อมพระราชทานพรและโอวาทซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นเกียรติยศแก่ชาวสงขลา และชาววรนารีเฉลิมอย่างหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา ถือเป็นแบบอย่างตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว

ฟารีด้า รอดกุบ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

17 ธ.ค. 62