1.1

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่จ. สงขลา เปิดกิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้น เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะพระบิดาแห่งฝนหลวง

 


          วันนี้ (25 พ.ย. 62) ที่บริเวณป่าชุมชนทุ่งหัวเมือง ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลานายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้น เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีนายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายประเสริฐ เรืองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ อำเภอนาทวี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ค่ายมหาจักรีสิรินธร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดสงขลา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชมรมอนุรักษ์ป่าทุ่งหัวเมือง อาสาสมัครฝนหลวงภาคใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 500 คน
          นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้น เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งฝนหลวงและเป็นการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มีมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งทุกฝ่ายตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำและน้อมนำแนวพระราชดำริไปเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้ กลายสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ณ ป่าชุมชนทุ่งหัวเมืองตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
          สำหรับการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้น ในการเพิ่มโอกาสการเกิดฝนและการปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น โดยการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสร้างผืนป่าให้เกิดความชุ่มขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนตลอดจนการปลูกป่าไม้ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิตรวมไปถึงเป็นแหล่งอาหารพร้อมทั้งการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา-ชลิตา/ภาพ
25 พ.ย. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา