1.1

ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาเรื่องคดีความให้กับผู้ต้องขัง

         วันนี้ (14 พ.ย.62) ที่ ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาเรื่องคดีความให้กับผู้ต้องขัง โดยมีนางโซรยา จามจุรี ประธานศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน และมีนางสาวกนกวลี ทิมประทุม นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งสมาชิก เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม

          โดยทัณฑสถานหญิงสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และให้คำปรึกษาเรื่องคดีความของผู้ต้องขัง เนื่องจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างถ่องแท้ ดังนั้น ทัณฑสถานหญิงสงขลา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้ต้องขัง หลักสูตร การให้ความรู้ค้นกฎหมายและให้คำปรึกษาเรื่องคดีความให้กับผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่ว และเสริมสร้างโอกาส ให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ความเข้าใจ ต้านกฎหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโชน์โดยตรงแก่ผู้ต้องขังทั้งในขณะต้องโทษจำคุก และภายหลังพ้นโทษ และให้ผู้ต้องขังตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตน ตามกฎหมาย รู้สิทธิ หน้าที่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอถ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะยุทธศาสตร์สำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านกฎหมาย เข้าใจสิทธิและหน้ที่ของตนเอง ครอบครัว สังคม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานการเตรียมตนเอง ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย ให้เป็นคนดี มีคุณค่าและกสับไปร่วมพัฒนสังคม ให้เกิดสันติสุขสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมในสังคม

           ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงสงขลา มีผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมลำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 150 คน รวม 450 คน ประกอบด้วย ผู้ต้องขังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ผู้ต้องขังที่สนใจ มีระยะเวลาในการอบรม รุ่นละ 2 วันตั้งแต่วันที่14 - 21 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
อรรคพงษ์ – วิทยา /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

14 พ.ย.62