1.1

หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ จ. สงขลา มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงทะเลสาบ

       วันนี้ (11 พ.ย. 62) หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ จ. สงขลา นำโดย Songkhla heritage society ภาคีคนรักเมืองสงขลา, โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น), Songkhla Station สถานีความสุข สถานีสร้างสรรค์และEcotourism Songkhla Thailand จัดกิจกรรม ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาโดยใช้เส้นทางจากโรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไปยัง บ่อเก๋ง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงในทะเลสาบสงขลา และใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด โดยบรรยากาศในการทำกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก

        โอกาสเดียวกันนี้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมพูดคุยกับคณะผู้จัดกิจกรรมและนักกีฬาว่ายน้ำทั้ง 15 ชีวิต ที่ได้รวมตัวกันทำประโยชน์ให้แก่สังคมในการรณรงค์ลดปริมาณการสร้างขยะ รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้และการทิ้งขยะลงในทะเลสาบสงขลา อีกทั้งยังได้แสดงออกถึงพลังความร่วมมือร่วมใจ การปลูกจิตสำนึกให้ใช้และทิ้งขยะให้ถูกทาง ช่วยกันลดขยะให้มีปริมาณน้อยลง ตลอดจนปลูกฝังให้เกิดความคิดที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

         นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กล่าวว่า ทะเลสาบสงขลามีความสวยงามและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แบบไม่เต็มที่ เนื่องจากว่าในทะเลสาบมีปัญหาด้านมลภาวะ น้ำเน่าเสียและขยะที่ยังเป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการรวมกลุ่มลงพื้นที่เก็บขยะ แต่ก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จ จึงได้คิดหาวิธีเพื่อลดขยะอย่างจริงจัง โดยการเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการลอยตัวลงในทะเลสาบและว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้ว่าหากยังทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงในทะเลสาบจะก่อให้เกิดผลเสียมากน้อยเพียงใด

           สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอุปกรณ์ในการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 พ.ย. 62