1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

        วันนี้ ( 6 พ.ย.62 ) เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายพนมเทียน  เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายไชยะ  เจ๊ะแหล้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบเรื่องร้องทุกข์ นายอักษร  บุตรโครต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ นางสาวพอพรรณ  บัวมาศ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากตำแหน่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่างลง ด้วยสาเหตุลาออกจากตำแหน่ง ถึงแก่กรรม และถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 18 แห่ง ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อน นโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล มีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้ท้องถิ่นจังหวัดเชิญปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          โดยการประชุมในครั้งนี้ เรื่องเพื่อพิจารณาคือ อำนาจหน้าที่ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  การขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ  การจัดการขยะมูลฝอย  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  เพื่อร่วมประสานงานและดำเนินการต่อไป

 

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ข่าว

วิทยา  สันบู / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

6 พ.ย.62