1.1

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง

จังหวัดสงขลา     

         เมื่อเวลา 10.09 น.วันนี้ (25 ต.ค.62 ) ที่วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณพงศธร  ทวีสิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายพระโสภณวราภรณ์  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) และรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

        วัดโพธิ์ปฐมาวาส เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เบื้องต้นไม่มีหลักฐานปรากฏ ต่อมา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปรากฏตามหลักฐานพงศาวดารเมืองสงขลาว่า พระยาศรีสมบัติจางวาง (บุญซิ้น ณ สงขลา) ผู้ตรวจราชการพิเศษเมืองสงขลา ได้สร้างอุโบสถ แลโรงธรรมไว้ กาลต่อมา สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์ ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ซึ่งเป็นบุตรของพระยาศรีสมบัติจางวาง (ผู้สร้าง) ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ และสร้างศาสนสถานเพิ่มเติม ปรากฏจนถึงขณะนี้ (ตามพงศาวดารเมืองสงขลา ตอนที่ 1 เล่มที่ 30)

         วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 98.9 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 1463 เล่มที่ 15 หน้า 63 ได้ตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช 2200 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช 2210 อาณาเขตวัดกว้าง 105 เมตร ยาว 120 เมตร มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน มีประตูเข้าออก 4 ประตู มีประชาชนตั้งอาศัยอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันตก ตะวันออก และทิศเหนือ ส่วนใต้จดถนนกำแพงเพชร พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบเดิมเป็นสถานที่ค้าโภค์ หมายถึงตลาดนัด นามวัดเดิมเรียกว่า “วัดโภค์ ” ต่อมา ได้เพี้ยนมาเป็น “วัดโพธิ์” ในสมัยของพระครูสังฆโสภณ เป็นเจ้าอาวาสได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดโพธิ์ปฐมาวาส”ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ.2546  ปัจจุบันมีพระโสภณวราภรณ์  เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) และรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

          สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้ มียอดเงินที่ได้จากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อนำไปบูรณะพระอาราม จำนวน  1,100,859 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดร้อยห้าสิบเก้าบาท) และมีประชาชนมาร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก………

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ต.ค.62