1.1

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องเขียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโปะหมอ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

         วันนี้ (4 ต.ค. 62) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 498 ชุด และอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโปะหมอ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอตปลัดจังหวัดสงขลา นางวีดา ภู่กัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปะหมอ ส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

          สำหรับโรงเรียนบ้านโปะหมอ ตั้งขึ้นตามความประสงค์ของประชาชน เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2483 โดยอาศัยสุเหร่าบ้านโปะหมอเป็นสถานที่เรียน ในครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน 60 คน และมีครูใหญ่คนแรกคือ นายลั่น ผ่องแผ้ว ต่อมาพ.ศ. 2499 ได้ย้ายจากสุเหร่าบ้านโปะหมอมาปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินซึ่งนายยอด พรหมเทพ ได้บริจาคให้จำนวน 10 ไร่ ที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพรุ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโปะหมอ เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู บุคลากรจำนวน 31 คนและนักเรียน จำนวน 489 คน

          โอกาสนี้ทรงพระราชทานเงิน จำนวน 1 หมื่นบาทให้แก่นายฮัจยีดีน เบ็ญโส๊ะ อิหม่ามประจำมัสยิดดารุลฮูดา เพื่อใช้ในกิจการศาสนา ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ พะตง ไปตรวจรักษาประชาชนและนักเรียนและพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วย ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนและประชาชน อย่างหาที่สุดมิได้

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
4 ต.ค. 62