1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทุกภาคส่วนรวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสงขลา พร้อมกระตุ้นจิตสำนักให้มีความหวงแหนป่า ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ

        วันนี้ (14 ก.ย. 62) นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมโครงการปลูกป่าต้นน้ำผาดำเพื่ออนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาและหน่วยพิทักษ์ป่าผาดำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ท้องที่อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยร่วมกิจกรรมเดินป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้เสริมป่า จำนวน 500 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สภาพป่าต้นน้ำผาดำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศชาติ พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน มีจิตสำนึก ตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ มีความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติและเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงพลังจิตอาสาและความสามัคคีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำผาดำเพื่ออนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศชาติ และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

         โดยกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนวาระสงขลาเมืองแห่งความสุข" วาระที่ 4 พื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และพิทักษ์แหล่งทรัพยากร ประเด็นเป้าหมายที่ 8 อนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ป่าผาดำ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสงขลา ที่มีพื้นที่ป่าไม้เพียง 10.94 % ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศไทยกำหนดให้มีพื้นที่ป่าที่ 40% ของประเทศ ซึ่งการได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ ทำให้เห็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่อยากเห็นบ้านของตนเองดีขึ้น ซึ่งแสดงถึงการรวมพลังจากคนทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสิ่งที่ดีๆและความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับจังหวัดสงขลา พร้อมกับการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับพี่น้องประชาชนต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-วิทยา-อมลรดา-ชัยธวัช/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
14 ก.ย. 62