1.1

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน

        วันนี้(5 ก.ย. 62) เวลา.09.00 น.ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา  พลเอกอภิชาต  แสงรุ่งเรือง  ประธานกรรมการบริหารสถาบันอาชีวศึกษา  ประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้จังหวัดสงขลาโดยนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน

         นายสุรสิงห์จุนณศักดิ์ศรี  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีและเป็นภารกิจที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งมอบให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้ดำเนินการภายใต้ชื่องาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 9 จังหวัดสงขลา เครือข่ายของชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดงาน

           สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการสัมมนาวิชาการ ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน อาทิการจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน................

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 ก.ย. 62