1.1

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดโครงการประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร 10 ท่าพญายมเรือนจำ ทัณฑสถาน เขต 9 รอบชิงชนะเลิศ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีแก่ผู้ต้องขัง เป็นแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติตนเป็นคนดี

        วันนี้ (4 ก.ย. 62) ที่สนามกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร 10 ท่าพญายม รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นางณิชกมล ไตรรัตน์คุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำ ทัณฑสถานเขต 9 ครูฝึกของหน่วยราชการทหาร ตำรวจและผู้ต้องขังเข้าร่วมกว่า 1,000 คน บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก

         พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ นอกจากจะมีภารกิจในการควบคุมผู้ต้องขังแล้ว ยังต้องมีภารกิจในการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งร่างกายและจิตใจ การฝึกวินัยผู้ต้องขังการออกกำลังกายและการจัดระเบียบภายในเรือนจำทัณฑสถาน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของวิถีการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ฝึกเป็นคนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนกิจกรรมการออกกำลังกายแบบ ต่างๆ โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบ 10 ท่าพญายมและเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจการของกรมราชทัณฑ์ ด้านการฝึกระเบียบวินัย การออกกำลังกาย การบำบัด ฟื้นฟู การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

          ด้านนางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต 9 กล่าวว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายให้เรือนจำ ทัณฑสถานทั่วประเทศ จัดการประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร 10 ท่าพญายม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสนองต่อนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ ก้าวที่ 3 เรื่องการฝึกวินัยผู้ต้องขังและการจัดระเบียบภายในเรือนจำ ทัณฑสถาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยพื้นฐาน ความพร้อมเพรียงสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่แข็งแรง ส่งผลดีมีประสิทธิภาพในการควบคุมรวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้ต้องขัง เป็นแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติตนเป็นคนดี

           โดยได้รับความร่วมมือ จากคณะครูฝึกของหน่วยราชการทหาร ตำรวจ และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ส่วน ฝ่าย ต่างๆของเรือนจำทัณฑสถาน เขต 9 ในการฝึกฝนทักษะการสวนสนามและฝึกกายบริหาร 10 ท่าพญายม โดยย้ายผู้ต้องขังในเรือนจำ ทัณฑสถาน เขต 9 มาพักชั่วคราว ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2562 เพื่อประกวดแข่งขันสวนสนามและกายบริหาร 10 ท่านพญายม รอบคัดเลือกระดับเรือนจำ ทัณฑสถาน เขต 9 ซึ่งในวันนี้ มีผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขัน เรือนจำ ทัณฑสถาน 10 แห่งๆ ละ 65 คน รวมผู้ต้องขังเข้าเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 650 คน และมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านดังกล่าวจากผู้แทนกองพันทหารราบปืนใหญ่ที่ 5 ท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสงขลา นายอำเภอเมืองสงขลาและผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำประธานเขต 8 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
4 ก.ย. 62