1.1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดกิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้ผ่านเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก ภายใต้ชื่องาน "ลองกองไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก" พร้อมลงนาม บันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร

         วันนี้ (31 ส.ค. 62) ที่ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การลงนาม MOU ซื้อขายลองกอง ระหว่างผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า Modern Trade และตลาดไทย พร้อมเปิดกิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้ผ่านเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก ภายใต้ชื่องาน "ลองกองไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก" โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

         กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และมีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU การบริหารจัดการด้านการตลาดผลไม้ ปีการผลิต 2562 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ประกอบด้วย การสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดต่าง ๆ เพื่อส่งให้เกษตรกรใช้บรรจุเพื่อการจำหน่าย จัดหาช่องทางจำหน่ายโดยเฉพาะในตลาดในความส่งเสริมของกรมฯ ส่วนราชการสายการบินจะช่วยเหลือด้านน้ำหนักสำหรับผู้ที่ซื้อผลไม้ขึ้นเครื่อง ผลักดันการส่งออกโดยการช่วยเหลือด้านดอกเบี้ย 3% ให้ผู้ส่งออกที่ต้องการส่งออกผลไม้ จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายตลาดผลไม้ไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหีบห่อ

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับผลผลิตและลดการกระจุกตัวของลองกอง รวมทั้งผลไม้อื่นๆของภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดในปริมาณที่มากในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งระบายผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ตลาดปลายทางให้เร็วที่สุด เพื่อให้ระบบการซื้อขายสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี และสามารถรักษาเสถียรภาพด้านราคาได้อีกทางหนึ่ง

             นอกจากนี้ ภายในงานได้มีพิธีปล่อยคาราวานขบวนผลไม้กระจ่ายสู่ตลาดภายในประเทศ และการออกบูธของเกษตรกร เพื่อจำหน่วยผลไม้ตามฤดูการ อาทิ ลองกอง เงาะ จำปะดะ ทุเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นผลผลิตที่มาจากทั้งในจังหวัดสงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงการจัดจำหน่ายสินค้าแปลรูปจากผลไม้อีกมากมาย ที่นำมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ / ข่าว
ประชา โชคผ่อง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
31 ส.ค.62