1.1

ศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสงขลา ออกตรวจสอบสภาพ การจ้างการทำงาน ของแรงงานที่ทำงาน บนเรือประมงในบริเวณอ่าวไทย เขตรับผิดชอบของจังหวัดสงขลา

        วันนี้ ( 23 ส.ค.62 ) ศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกับกองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดสงขลา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้าง การทำงาน ของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมง ในบริเวณอ่าวไทยเขตรับผิดชอบของจังหวัดสงขลา ตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงทะเลของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2

       ศูนย์บริหารจัดการแรงงาน ประมงจังหวัดสงขลา โดยเรือ ตรวจการณ์ ของกรมประมงประกอบบุญ 2 ได้ออกตรวจบริเวณอ่าวไทย เขตรับผิดชอบของจังหวัดสงขลา ได้ตรวจพบเรือ ว.ธนันชัย 5 มีลูกเรือ 7 คน เรืออารยะชัย 1 มีลูกเรือ 2 คน เรือณัฐพนธ์นำโชค มีลูกเรือ 9 คน เรือพรแม่เล็ก มีลูกเรือ 8 คน รวม 26 คน ผลปรากฏว่าไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

 

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
23 ส.ค.62