1.1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกอออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลา

        เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (11 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 997 ชุด ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย ป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา และเชิญกระเป๋าอุ่นไอรักพระราชทาน แว่นตากันฝุ่นละออง และหน้ากากอนามัยมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจำนวน 586 นาย จาก 28 หน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบและผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนปากจ่าวิทยา อ.ควนเนียง จ.สงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา  พร้อม นางอัญญาณี  เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

           เหตุอัคคีภัยดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออก ต.ควนโส ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านสวน หมู่ที่ 5 ต.ปากจ่า หมู่ที่ 6 บ้านกลาง และหมู่ที่ 10 บ้านใต้ ต่อมาในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ไฟได้ลุกลามไปยังหมู่ที่ 11 บ้านบ่อหว้า ยากแก่การควบคุมเพลิง เนื่องพื้นที่ป่าพรุประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมายาวนานพื้นที่พรุมีความแห้งแล้ง ไฟจึงลุกไหม้จากใต้ชั้นดินอย่างรวดเร็วและคุกกรุ่นตลอดเวลาทำให้มีหมอกควันกระจายปกคลุมในอำเภอใกล้เคียงด้วย
       ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ประชุมส่วนราชการเพื่อวางแผนการควบคุมเพลิง พร้อมมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน โดยได้มีการแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนการดูแลสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย การระดมรถดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ ถังดับเพลิง และเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงตลอดเวลา พร้อมการขุดร่องน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าพื้นที่ ในจนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงได้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สรุปความเสียหายมีพื้นที่ป่าพรุบางนกออกถูกไฟไหม้ 2,000 ไร่ สวนปาล์มน้ำมัน 300 ไร่ ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,000 ครอบครัว
           โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญกระเเสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่ประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต อีกทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่ปฏิบัติงานและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
             นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันด้วย จากนั้นองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้รับผลกระทบในอำเภอควนเนียงจำนวน 3 ราย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรและต่างสำนึกในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้

 

ภาพ / อรรคพงษ์ - จิรพัฒน์

ข่าว / มุจรินทร์  ทองนวล

ส.ปชส.สข.