1.1

มหาวิทยาลัยทักษิณ แถลงข่าวเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.) และงานคืนสู่เหย้าชาว วศ. มศว. มทษ. อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 23 ส.ค. 2562 ภายใต้ปรัชญา "ปัญญา จริยธรรม นำการศึกษา"


วันนี้ (8 ส.ค. 62) ที่หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.) และงานคืนสู่เหย้าชาว วศ. มศว. มทษ. อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.) ครบรอบการสถาปนา 50 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงกำหนดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างปี 2561- 2562 เนื่องในโอกาสนี้มูลนิธิมหาวิทยาลัยทักษิณได้ตระหนักถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ชุมชน นิสิต บุคลากร รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต ดังนั้นมูลนิธิมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงกำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าชาว วศ มศว มทษ. ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รวมทั้งจัดให้มีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต


โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และพิธีเปิดป้ายอาคารหอเปรมดนตรี โดยพระครูสุเทพ ธรรมโชติ (พ่อท่านอิ้น ธมฺมโชโต) ณ อาคารหอเปรมดนตรี, ชมขบวนพาเหรดองค์กรนิสิตเคลื่อนเข้าสู่สนามฟุตบอล เวลา 14.45 น. และรับชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม All Star ช่อง 3 & ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า วศ มศว มทษ. ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, ชมชุดการแสดง "ความเป็นมาและความภาคภูมิใจแห่ง วศ มศว มทษ.” โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมบันเทิงโดยทีมดาราช่อง 3 และชมคอนเสิร์ตจากศิษย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ วง TSU Band" และการแสดงหนังตะลุงคน


สำหรับรูปแบบการจัดงานในปีนี้จะเน้นธีม "3 FOOTS FOR OUR FUTURE เพื่อร่วมกันระลึกถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและความเป็นรากเหง้าที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยทักษิณมากว่า 50 ปี กล่าวคือปฐมบทรากฐานแรกของมหาวิทยาลัยทักษิณ คือวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ในการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังพื้นที่ภาคใต้ของวิทยาลัยวิชาการศึกษาจึงกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ


ตลอดระยะเวลา 50 ปี ช่วงที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยทักษิณได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพตลอดมา ในอนาคตมหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม นั่นคือ การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ มีคุณลักษณะเป็นไปตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติการวิจัยก็จะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ต่อสังคม ต่ออุตสาหกรรม และต่อวิสาหกิจในชุมชน และที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม บริการวิชาการก็จะมุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนา นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เกี่ยวข้องกับชีวภาพและเกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมและวิสาหกิจในชุมชน ส่วนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เราจะพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาให้มีชื่อเสียง ให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่รู้จักที่สำคัญให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคใต้ต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
8 ส.ค. 62