1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 / 2562  เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

       วันนี้ ( 26 ก.ค.62 )  ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา  นายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 / 2562  เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พันตำรวจโทโชคทวี จันทร์ทองอ่อน รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา  นายวิรนันท์  เพชรสลับแก้ว แขวงทางหลวงชนบทสงขลา นายสมเกียรติ  จันทร์ตรง ปลัดอำเภอหาดใหญ่ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

       นายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีให้จังหวัดสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นรูปธรรม

          อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเข้าร่วมรับรองเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโกในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2563

       ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง

 

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ข่าว

อมลรดา   ชูประสิทธิ์ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

26 ก.ค. 62