1.1

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 32 ราย

      วันนี้ (24 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลแรงงานภาค 9 นายกองเอก วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งควรได้รับการยกย่องจำนวน 32ราย ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี เกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเอง และของวงศ์ตระกูล ต่อไป

        นายกองเอก วรณัฏฐ์ หนูรอต ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

         โดยเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพมีความหมายคือ อักษร ภ.ป.ร. หมายถึงพระปรมาภิไธยย่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นมหามงคลยิ่ง , สมเด็จพระนเรศวรทรงม้าและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสาสมัครดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง และกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนแผ่นดินไทยมาโดยตลอด , ช่อชัยพฤกษ์หมายถึง เกียรติยศชื่อเสียง , แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาดินแดนยิ่งชีพหมายถึงคติพจน์เราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จับต้องรักษาดินแดนแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิตของตน

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ก.ค. 62