1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการ"เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม" มุ่งหวังให้นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดี รวมถึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกันสังคม


           วันนี้ (24 ก.ค. 62) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ "เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีนางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม วิทยากร นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ สถานพยาบาล สื่อมวลชนและประกันสังคมจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี นราธิวาส และยะลา เข้าร่วมจำนวน 150 คน


            นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน และมีการกำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง โดยให้ความสำคัญแก่สื่อบุคคล ซึ่งสำหรับวิถีแห่งความเป็นไทยแล้ว สื่อบุคคลจะมีอิทธิพลที่สุตต่อความรู้สึกนึกคิดอันประกอบไปด้วย ความ รู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสำเร็จที่จะตามมาก็คือ กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันสังคม ซึ่งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางมาพัฒนาระบบงานประกันสังคมให้มีความเหมาะสม และดำเนินไปในทิศทางเดียวกันตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลจะทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก


         ด้านนางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา กล่างว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของกระทรวงแรงงานและยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี สร้างการรับรู้ให้เข้าถึงผู้ประกันตน โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างและผู้ประกันตน จึงมีสิทธิได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการและปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 กองทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดี รวมถึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกันสังคม อย่างไรก็ตามเพื่อให้การประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมได้เข้าถึงนายจ้างและผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวสำนักงาน ประกันสังคมจึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยใช้สื่อบุคคลสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างได้ผลมากที่สุด

       สำหรับกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมกลุ่มเชื่อมสัมพันธ์ กิจกรรมการเยี่ยมชมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 และการเสวนางานประกันสังคม เรื่อง “รู้สิทธิ์ สร้างสุขภาพกับประกันสังคม" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านงานประกันสังคม นำโดยนางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9, นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน, นางสาวอรุณี ศรีโต กรรมการประกันสังคมและนายกฤชกรรณ์ชัย บัวดำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
24 ก.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา