1.1

เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" รุ่นที่2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ จิตใจและทักษะการใช้ชีวิต เมื่อพ้นโทษแล้วจะได้กลับไปเป็นพลเมืองดีของสังคม


                   วันนี้ (23 ก.ค. 62) ที่เรือนจำจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" รุ่นที่2 ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาทัศนคติ จิตใจและทักษะการใช้ชีวิต เมื่อพ้นโทษ แล้วจะได้กลับไปเป็นพลเมืองดีของสังคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562- 21 สิงหาคม 2562 โดยมีนายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา พันตำรวจเอก สถาพร แก้วสนิท ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สงขลานายไพศาล เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากเรือนจำกลางสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ เจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง


                   นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติสมาธิ ถือเป็นการฝึกจิตที่ดีที่จะช่วยให้มนุษย์ ได้รู้จักคิดทบทวน ในสิ่งที่เคยปฏิบัติ ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ที่จะพ้นโทษไป ซึ่งหากผู้ต้องขังได้ ฝึกสมาธิ และปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วจะทำให้มีจิตใจสงบยิ่งขึ้น เมื่อถึงเวลาพ้นโทษ จะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจิตไปเป็น แนวทางวางแผนการใช้ชีวิตกับครอบครัวญาติพี่น้องได้อย่างมีความสุข


                   ด้านนายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดการอบรมโครงการนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขและฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย ด้านคุณธรรม ความเมตตา ความอดทนและการตัดสินใจ สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาจิตใจ น้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ตามรูปแบบวิธีทางศาสนาที่ถูกต้องมีแนวทางดำเนินชีวิต เห็นความสำคัญและคุณค่าของการทำความดีละทิ้งความชั่ว การทำจิตใจให้ผ่องใสและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
23 ก.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา