1.1

ผวจ. สงขลา เปิด "อาคารศรีสงขลา" โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ที่มุ่งบำบัด ฟื้นฟูและกระตุ้นพัฒนาการเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้สามารถอยู่ร่วมในครอบครัว สังคมได้อย่างยั่งยืน
             วันนี้ (19 ก.ค. 62) ที่โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด "อาคารศรีสงขลา" โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา โดยมีนางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา นายอรชุน ลิ่มเสรีตะกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา พันตำรวจโทโชคทวี จันทร์ทองอ่อน รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนสงขลาพัฒนปัญญาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
             นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เดิมเป็นศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ในความดูแลของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากบุคคลหลายหน่วยงาน หลายองค์กรและหลายภาคส่วนที่พยายามและผลักดันในการจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งจะเห็นว่าโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญามีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด และสามารถให้บริการทางการศึกษา สำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในจังหวัดสงขลาจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดในเขตบริการ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูลปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นเวลา 26 ปี เป็นการ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องใน การจัดการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และ เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง
             ด้านนางสุจิตรา เรือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา กล่าวว่า โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เดิมเป็นศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลา ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อดูแลบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในภาคใต้ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2529 นางสาวรัตน์ประธานราษฎร์นิกร ให้ใช้บ้านพักส่วนตัว ณ ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเป็นสำนักงานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ชั่วคราว พร้อมกับรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เข้ารับการฟื้นฟูและพัฒนาเริ่มแรกจำนวน 7 คน ต่อมาพลโทวิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์แม่ทัพภาคที่ 4 สมัยนั้น ได้จัดสรรที่ดินบริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา จำนวน 7 ไร่ 72 ตารางวา เพื่อใช้สร้างศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้
             ต่อมาปีพุทธศักราช 2530 เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้จัดสร้างอาคารหลังแรก คือ " อาคารธารน้ำใจใต้ร่มพระบารมี" โดย พณฯ ท่าน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ และ เป็นประธานเปิดอาคารโดยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2531 โดย นายชิต นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสมัยนั้น เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ในยุคแรกมีเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงมารับบริการ จำนวน 17 คนและเพิ่มเป็น 40 คน
             จากนั้นปี พ.ศ. 2535 ในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คุณประพันธ์ สาณะเสน ได้แสดงความจงรักภักดีโดยถวายเงิน จำนวน 4,250,000 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2ใช้ชื่อว่า"อาคารสาณะเสน" และในปีเดียวกันได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนราษฎร์ การศึกษาพิเศษ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและได้น้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงรับและพระราชทานแก่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
             สำหรับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ได้ประกาศจัดั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2536 เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งประเภทอยู่ประจำและไปกลับ มีนักเรียนประเภทอยู่ประจำ จำนวน 297 คน และประเภทไปกลับ จำนวน 60 คน รวม 351 คน บุคลากรจำนวน 80 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง และปรับปรุงใต้อาคารหอนอนหญิงเฟื่องฟ้า เป็นห้องเรียนอีกหนึ่งอาคาร มีหอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง หอนอน 5 หอนอน อาคารฝึกงานอาชีพและจำหน่ายผลผลิต 1 หลังกับร้านปันน้ำใจและในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน 35,189,500 บาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบริหารจัดการสถานศึกษา ในชื่อว่า "อาคารศรีสงขลา" ให้เป็นเกียรติยศและศรีสง่า ของจังหวัดสงขลาสืบไป
             ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนสงขลาพัฒนปัญญาที่ได้ "อาคารศรีสงขลา" ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ เพื่อใช้เป็นที่บำบัดฟื้นฟู และพัฒนานักเรียนอันส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อการกระตุ้นพัฒนาการ และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้สามารถอยู่ร่วมในครอบครัว สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
19 ก.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา