1.1

กอ.รมน.จังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม

     วันนี้(15 ก.ค.62) เวลา.09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ พันเอก สุรเทพ  หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา  ประธานพิธีเปิด “โครงการ “ บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม” โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู เข้าร่วมโครงการ จำนวน120 คน

       พันเอก สุรเทพ  หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขับเคลื่อนการสร้างสังคมคุณธรรม ด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเด็ก และเยาวชนในชุมชน โดยให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมและนำหลักธรรมมาปฎิบัติในครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างความผูกพันความอบอุ่นภายในครอบครัว ส่งผลให้เกิดชุมชนคุณธรรม.................

 

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

15 ก.ค. 62