1.1

พุทธศาสนิกชนจังหวัดสงขลา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


             วันนี้ (15 ก.ค. 62) ที่พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาและหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดเทศน์มหาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระภิกษุสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวลประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา คณะครู นักเรียนและประชาชนชาวสงขลาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก


             การเทศน์มหาชาติมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 13 กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อว่า ผู้บูชากัณฑ์เทศน์ใดย่อมมีอานิสงส์ (ผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ, ประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญนั้นๆ) ประกอบด้วย 1.กัณฑ์ทศพร 2.กันฑ์หิมพานต์ 3.กัณฑ์ทานกัณฑ์ 4.กันวนปเวสน์ 5.กัณฑ์ชูชก 6.กันฑ์จุลพน 7.กัณฑ์มหาพน 8.กัณฑ์กุมาร 9.กัณฑ์มัทรี 10.กัณฑ์สักกบรรพ 11.กัณฑ์มหาราช 12.กัณฑ์ฉกษัตริย์ และ13.กัณฑ์นครกัณฑ์


             สำหรับการเทศน์มหาชาติในวันนี้มีพระครูกิตติธรรมมายุติ จากวัดกลาง จังหวัดอุตรดิตถ์และพระสรวิชญ์ ปภสฺสโร จากวัดดอยท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นองค์แสดงธรรมเทศมหาชาติและอานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ ก็จะแตกต่างกันไป และความยาวในการเทศน์แต่ละกัณฑ์ก็แตกต่างกันไป ว่ากันว่าหากใครได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ และเข้าใจถ่องแท้ และให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์จะเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าวภาพ
15 ก.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา