1.1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม "เสวนายามเช้า"

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

           เช้าวันนี้ (12 มิ.ย.62) ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพบปะและหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในกิจกรรมการเสวนายามเช้า โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ นายไพโรจน์ จริตงาม และนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและนายอำเภอ อาทิ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนุกล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

           สำหรับกิจกรรม"เสวนายามเช้า" มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานราชการจังหวัดสงขลา เป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนได้พูดคุย ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด วาระจังหวัดและภารกิจต่าง ๆ สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

          ด้านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้นำเสนอปัญหาเรื่องร้องเรียนที่สำคัญ ๆ และเรื่องร้องเรียนที่มีการนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางสื่อวิทยุ สื่อโซเชี่ยว หรือที่มีการติดตามผลจากผู้ได้รับผลกระทบ มาร่วมในการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการสาธารณสุขตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์ในการประสานงานกันอย่างไม่เป็นทางการ ถือเป็นการลดขั้นตอนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่ง

          ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงจลา ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้ให้ความมือในการร่วมกิจกรรมและชื่นชมหน่วยงานเจ้าภาพร่วม ที่จัดงานครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ประการสำคัญ ได้มีโอกาสขอบคุณส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติกัน ตลอดจนมีแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะต้องดำเนินการต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา