1.1

กอ.รมน.ประชุม ติดตาม และรับฟังบรรยายสรุปการประเมินการปฏิบัติงาน ของกอ.รมน.จังหวัดสงขลา

         วันนี้ (30 พ.ค.62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา พล.ต.ไพรุจน์  คำชุม ผช.จเร กอ.รมน.เป็นประธานการประชุม ติดตาม และรับฟังบรรยายสรุปการประเมินการปฏิบัติงาน ของกอ.รมน.จังหวัดสงขลา โดยมีนายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/รอง ผอ.รมน.จังหวัดสงขลา , พ.อ.สุรเทพ  หนูแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัดสงขลา , พ.อ.สุรนาท  สบายรูป รองหัวหน้าชุดตรวจ , ผู้บังคับการตำรวจภูธรสงขลา , ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 2 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

          ตามที่ ผอ.รมน.ได้อนุมัติตามท้ายหนังสือสนย.กอ.รมน ด่วนที่สุดที่ รน 5103/1423 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่องขออนุมัติอัตราเฉพาะกิจตามแผนงานประจำปี 2561 และปรับแก้อัตราเฉพาะหน่วยกิตที่มีอยู่เดิมให้จัดตั้งสำนักจเร กอ.รมน.  เพื่อทำหน้าที่ตรวจและสอบสวนอย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติราชการ และการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องการร้องทุกข์ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมถึงให้คำแนะนำและการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งแบบธรรมเนียมของทางราชการนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชา

         โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ของ กอ.รมน.เพื่อติดตาม และรับฟังบรรยายสรุปการประเมินการปฏิบัติงาน ของกอ.รมน.จังหวัดสงขล าโดยมีการตรวจการปฏิบัติราชการในกอ.รมน มุ่งเน้นการตรวจสอบในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งมีรายละเอียดหัวข้อการตรวจประกอบด้วย การเตรียมการและการวางแผนในการรับตรวจสอบการปฏิบัติราชการ การตรวจสอบด้านกำลังพล การตรวจสอบ
ด้านงบประมาณและการเงิน การตรวจสอบสำนักงานและพัสดุประจำสำนักงาน การติดตามและประเมินผล

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์  /ข่าว

สุทธิดา อาสาภูธร/ภาพ

30 พ.ค.62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา