1.1

รองผู้ว่า ฯ สงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลูกต้นไม้ 1 พันต้น ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

             วันนี้ (28 พ.ค.62) ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายกมล  นวลใยผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 เป็นผู้กล่าวตอนรับ และมีหน่วยงานในสังกัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โรงเรียนวัดสามกองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

               นายกมล นวลใยผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการแสดงออกถึงพลังจิตอาสาและความสามัคคีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

              โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการได้ปลูกต้นไม้ 1000 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา , พยอมตะเคียนทอง , กันเกรา , พิลังกาสา , ขนุน , ฮอกกานี และพยุง ในเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ รวมทั้งได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ตามโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีเป้าหมาย 10 ล้านต้นทั่วประเทศ

อมลรดา  ชูประสิทธิ์  /ข่าว

อรรถวุฒิ  พุทธโร /ภาพ

28 พ.ค.62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา