1.1

จังหวัดสงขลา  จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้หัวข้อ" ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา ร่วมพาเที่ยวไทย” เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทยเพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่นและศรัทธา

        วันนี้ (1 เม.ย.62)  ณ บริเวณชายหาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ข้าราชการจิตสาธารณะบุคลากร ผู้แทนกระทรวงข้าราชการจิตสาธารณะ จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้หัวข้อ" ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา ร่วมพาเที่ยวไทย” เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทยเพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่นและศรัทธา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คนร่วมกันทำความสะอาดชายหาดและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

           โดยกิจกรรมในช่วงเช้าข้าราชการจิตสาธารณะ บุคลากร ผู้แทนกระทรวงข้าราชการจิตสาธารณะ ได้ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ชายหาดแหลมสมิหลา ร่วมกันเก็บขยะ เศษแก้ว พลาสติก และทำความสะอาดพื้นที่ริมชายหาดตลอดแนว จนถึงบริเวณนางเงือกสมิหลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีเวทีสำหรับทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และจะช่วยให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการดำเนินการทางสังคม และสิ่งแวดล้อมในทางหนึ่งด้วย

          สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

 

ประชา  โชคผ่อง/ข่าว

อรรคพงษ์  บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

1 เม.ย. 62