1.1

จังหวัดสงขลาเปิดเวทีเสวนา "สงขลาบ้านเราแต่เก่าก่อน" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดที่มุ่งตระหนักในคุณค่าและมรดกที่สืบทอดมายาวนาน

          วันนี้ (9 มี.ค. 62) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลาเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ "สงขลาบ้านเราแต่เก่าก่อน" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสงขลาประจำปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา ให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของมรดกด้านต่างๆที่สืบทอดต่อกันมา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้
นอกจากนี้มีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องราวประวัติศาสตร์ในมุมมองต่างๆ รวมถึงความหลากหลายของประเพณี วัฒนธรรม ความเชื้อและแนวทางการพัฒนาเมืองสงขลา นำโดยนายวุฒิชัย เพชรสุวรรณ กรรมการวิชาการ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม, นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และนายกฤช พิทักษ์คุมพล ที่ปรึกษามัสยิดยาบัดโรดเหม๊าะหม๊ะ อำเภอเมืองสิงหนครและดำเนินการเสวนาโดยนายกฤชกรรณ์ชัย บัวดำ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

          นายวุฒิชัย เพชรสุวรรณ กรรมการวิชาการ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ปรากฎหลักฐาน เอกสารที่เก็บไว้ในหอจดหมายเหตุบางส่วน รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถรวบรวมได้จากกรมศิลปากรและราชบัณฑิตยสถาน เมืองสงขลาในอดีตได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาแล้ว 3 ครั้ง โดยเริ่มจากเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง เมืองสงขลาฝั่งแหลมสนและเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง ซึ่งเป็นเมืองสงขลาในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2385 ได้มีการอัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ได้รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่ 3 ลงฝังบริเวณใจกลางเมืองสงขลา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2385 ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนทุกวันนี้เป็นเวลา 177 ปีมาแล้ว

          ทั้งนี้ภายในบริเวณงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ “สำนึกรักษ์บ้านเกิด” ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ที่นำเสนอเรื่องราวในด้านประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว การแต่งกาย อาหาร ภาษา วิถีชีวิตและพหุวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา, การแสดงซุ้มภูมิปัญญา 30 ซุ้ม สินค้า OTOP ของดีเมืองสงขลา, ชมการแสดงวงดนตรีจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศและการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อาทิ หนังตะลุง มโนราห์ ลิเกฮูลูและรองเง็ง

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
9 มี.ค. 62