1.1

จังหวัดสงขลาจัดประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

          วันนี้ (1 ก.พ.62) ที่อาคารศรีเกียรติ์พัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด โดยมีนายเชวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ซึ่งในวันนี้มีผู้นำ อปพร. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. , ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อปพร.ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม

          นายเชวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลากล่าวว่า การประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสวงหาแนวทางในการพัฒนากิจการ อปพร. ให้ก้าวหน้าต่อไป รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องในการทำงานที่สามารถดำเนินงานได้โดยพิจารณาการร่วมกันในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร. ทั้งในระดับศูนย์ อปพร.เขต และระดับศูนย์ อปพร.กลางเพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางการพัฒนากิจการอปพรของศูนย์ อปพร. ต้นสังกัดต่อไป

         โดยการประชุมในวันนี้ ได้มีการมอบนโยบายสนับสนุนกิจการ อปพร.ในพื้นที่ , นำเสนอความก้าวหน้าข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจการ อปพร. (ศูนย์อปพรจังหวัดสงขลา) ,ให้ความรู้เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายในกิจการ อปพร. (ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา) , นำเสนอแผนงานแนวทางพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับ อปพร. ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่าถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการช่วยเหลือทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตได้อย่างยั่งยืน

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
1 ก.พ. 62